Bastak Music
Founded 2005

کلیه هزینه هایی که نیاز به پرداخت درگاه آنلاین دارند در این برگه مشخص شده اند

پرداخت هزینه پخش آثار شما ۳۰ هزار تومان


کمک و خودیاری به سایت مبلغ دلخواه


VIP subscription 15 Euro